Overlay
Sluiten
menu
 • Gratis levering vanaf €950 ( regio afhankelijk )
 • 10.000 m2 showterrein
 • Deskundig advies
 • 6 dagen per week geopend
 • Montage service
 • Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen

Algemene voorwaarden Arkema Tuinhoutcentrum

 

Artikel 1 Toepassingsgebied van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Arkema Tuinhoutcentrum (hierna te noemen: Arkema).

Recht: Alle overeenkomsten die Arkema sluit, vallen onder het Nederlands Recht en dienovereenkomstig vallen

geschillen onder de bevoegde Nederlandse Rechter.

Nietigverklaringen: Indien (enig deel van) een bepaling van deze voorwaarden nietig is of buitenwerking wordt gesteld, dan blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverminderd van kracht.

Deponatie: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland.

Acceptatie van deze voorwaarden:

De opdracht of bestelling van opdrachtgever of koper geldt als acceptatie van de

Algemene Voorwaarden van Arkema.

Andere voorwaarden/bepalingen: Andere voorwaarden en/of afwijkende bepalingen zijn enkel bindend,

indien Arkema deze voorwaarden/bepalingen schriftelijk bekrachtigd en wanneer Arkema die voorwaarden schriftelijk

heeft bekrachtigd, gelden enkel voor het bewuste geval waarvoor Arkema die heeft bekrachtigd en binden

Arkema in verdere transacties niet, de voorwaarden van Arkema blijven in elk geval van toepassing.

 

Terminologie

 

Arkema

: Arkema Tuinhoutcentrum BV, gevestigd en kantoor houdende te Appingedam

Opdrachtgever/koper

: de (rechts)persoon die enige bestelling doet of overeenkomst sluit met

Arkema alsmede eenieder die transacties doet met Arkema

Goederen

: alle (on)roerende zaken alsmede diensten

Tekeningen

: alle gevisualiseerde beschrijvingen al dan niet digitaal

Reclamemateriaal

: alle reclame-uitingen, in welke (digitale) vorm dan ook

 

Artikel 2 Aanbiedingen

a- Alle aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

b- De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf/opslag Arkema, inclusief omzetbelasting, emballage

en transportkosten.

c- Gegevens en prijzen in drukwerken en prijslijsten aan het begin van het jaar verstrekt door Arkema kunnen

zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en binden derhalve Arkema niet.


 

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst van verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Arkema door schriftelijke/mondelinge bevestiging door de procuratiehouder(s) van Arkema. Opdrachtgever/koper heeft zelf de zorgplicht voor het aangaan van de overeenkomst met de procuratiehouder(s).

 2. Elke met Arkema aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Arkema de overeenkomst mag ontbinden, indien Arkema enige informatie verkrijgt dat de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever onvoldoende is, zulks ter bepaling van Arkema. Opdrachtgever/koper staat uitdrukkelijk toe dat Arkema informatie inwint omtrent zijn/haar kredietwaardigheid.

c- Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren, kleurverloop, (kleur)eigenschappen onder weersinvloeden en vocht, etc. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en afmetingen etc. door Arkema bij aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt.

d- Ingeval van producten naar ontwerp van opdrachtgever/koper heeft Arkema het recht de overeenkomst te ontbinden, indien blijkt dat het ontwerp van opdrachtgever/koper niet door de leveranciers van Arkema uitgevoerd kan worden.

e- Arkema wijst uitdrukkelijk elke mogelijke claim van opdrachtgever/koper van de hand vanwege het ontbinden van

de overeenkomst op gronden genoemd in dit artikel.


 

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen naar meest recente opgave van Arkema.

 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden derhalve Arkema niet.

 3. In digitale vorm verspreide prijzen (bijv. internet) binden Arkema niet.

 4. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, im- en exportheffingen verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

 

Artikel 5 Aanbetaling/ Waarborgsom

 1. Arkema heeft het recht om bij aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Arkema de overeenkomst wordt ontbonden, heeft opdrachtgever/koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 2. Arkema heeft het recht om indien de koper/opdrachtgever de aanbetaling als bedoeld in lid a van dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, de overeenkomst te ontbinden. De koper/opdrachtgever is dan tevens verplicht de door Arkema geleden aangetoonde vermogensschade te vergoeden.

 3. Arkema heeft het recht om van opdrachtgever/koper een waarborgsom te verlangen, zulks onder nader schriftelijk overeen te komen voorwaarden.

 

Artikel 6 Gedeeltelijke levering

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling door opdrachtgever/koper plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘Betaling’, danwel omgaand wanneer Arkema zulks verlangt.

 2. Indien opdrachtgever/koper bij gedeeltelijke levering en facturatie niet binnen de gestelde betalingstermijn in het artikel

Betaling’ de betaling heeft voldaan aan Arkema, is Arkema gerechtigd om verdere levering(en) op te schorten, danwel

het resterende, nog uit te voeren deel, van de overeenkomst te ontbinden. De koper/opdrachtgever is

dan tevens verplicht de door Arkema geleden aangetoonde vermogensschade te vergoeden.

 

Artikel 7 Emballage

a- Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid

van gebruik van emballage is ter beoordeling van Arkema en/of haar leverancier.

 

Artikel 8 Vervoer

 1. De verzending geschiedt op de wijze conform aangifte van Arkema, danwel gewoonte van Arkema. De kosten van verzending vanaf de opslag van Arkema zijn voor rekening van opdrachtgever/koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder kosten van verzending wordt eveneens bedoeld de kosten van wettelijk verplichte aanvullende diensten zoals (overheid)assistentie.

 2. Indien de opdrachtgever/koper een zending anders wenst te ontvangen, worden de meer- of minderkosten verrekend met opdrachtgever/koper.

 3. Aflevering geschiedt aan de openbare weg. Wanneer koper Arkema verzoekt om op het terrein van koper te lossen, zijn schaden wegens het rijden met de vrachtauto en/of het lossen voor rekening en risico van koper.

 4. Koper dient zorg te dragen voor een losplaats die toegankelijk en geschikt is voor een vrachtauto met trailer, dan wel van tevoren aangeven dat een dergelijke losplaats niet aanwezig is.

 5. Het is Arkema toegestaan om een toeslag achteraf te berekenen, wanneer lossen tot ongebruikelijke stilstand van het materieel van Arkema heeft geleid (wachttijd en lostijd)

 

Artikel 9 Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever/koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, worden opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Door opdrachtgever/koper verlangde wijzigingen in de opdracht moeten schriftelijk worden medegedeeld aan Arkema. Enkel na schriftelijke bevestiging door Arkema is Arkema gebonden aan uitvoering.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid b van dit artikel, heeft Arkema het recht om de wijzigingen niet te accepteren. Opdrachtgever/koper blijft dan gehouden aan de overeenkomst.

 4. Wijzigingen in de opdracht kunnen verlenging van de levertijd inhouden. Opdrachtgever/koper accepteert deze verlenging in levertijd zonder meer en heeft geen rechten op enige schadevergoeding vanwege verlenging van de leveringstermijn.

 

Artikel 10 Annuleren

 1. Indien opdrachtgever/koper een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan Arkema alle door deze redelijkerwijs gemaakte kosten, waarbij inbegrepen kosten ter voorbereiding, aangeschafte materialen en of grondstoffen, lonen, sociale lasten, heffingen en accijnzen etc., verschuldigd.

 2. Indien Arkema dat wenst, is opdrachtgever gehouden aan gedeeltelijke afname van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

 3. Opdrachtgever/koper is verplicht Arkema te vergoeden alle vorderingen van derden ten gevolge van de annulering.

 4. Opdrachtgever/koper is verplicht Arkema de gederfde winst te vergoeden. Hierbij zal Arkema bij standaardproducten minimaal 25% van de verkoopprijs berekenen, bij speciale bestellingen minimaal 50% van de verkoopprijs. Deze bepaling is ook geldend indien de overige bepalingen van dit artikel in het specifieke geval niet van toepassing zijn.

 5. Onverminderd de voorgaande bepalingen in dit artikel heeft Arkema het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 6. Arkema zal bij annulering geen schadevergoeding hoger dan het uiteindelijke factuurbedrag van de order, indien die order niet geannuleerd was, in rekening brengen.

 

Artikel 11 Leveringstermijnen

a- De door Arkema aangegeven leveringstermijn geldt enkel als indicatie.

b- De leveringstermijn geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

c- De opdrachtgever/koper verkrijgt geen enkel recht op enige schadevergoeding vanwege levering na

de aangegeven leveringstermijn.

 1. Indien de leveringstermijn vanwege enige overmachts- (zie ook art. 16) en of onvoorziene situatie ernstige vertraging oploopt, blijft opdrachtgever/koper gehouden aan de overeenkomst.

 2. Indien de goederen geleverd kunnen worden door (zulks naar afgesproken termijn) Arkema niet worden afgenomen door de opdrachtgever/koper, staan die goederen voor zijn/haar rekening en risico ter beschikking opgeslagen.

 

Artikel 12 Reclame

 1. Opdrachtgever/koper is verplicht terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na de levering van de goederen deze grondig te controleren op gebreken/schade en bij aanwezigheid daarvan Arkema onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

 2. Opdrachtgever dient Arkema in de gelegenheid te stellen om binnen 8 werkdagen na schriftelijke melding van gebreken de goederen in de staat van aankomst te bezichtigen.

 3. Opdrachtgever/koper mag goederen met gebreken enkel verwerken na schriftelijke toestemming van Arkema.

 4. Indien koper/opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in de leden a, b en c van dit artikel verliest koper/opdrachtgever alle rechten op schadevergoeding/herstel

 5. Bij overeenstemming omtrent gebreken/schade zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.

 6. Als koper/opdrachtgever en Arkema niet tot overeenstemming komen, kan op verzoek een der partijen een onafhankelijke deskundige, welke deskundige indien mogelijk beëdigd moet zijn, worden ingeschakeld. De partij die de deskundige in eerst instantie inschakelt, voldoet de rekening van de deskundige in eerste instantie. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Bij gedeeltelijke in-gelijkstelling door de deskundige partijen betalen beide partijen een gelijk deel. De fabrikant van het geleverde waarover gereclameerd wordt, kan tevens optreden als deskundige ter zake.

 7. Indien de reclame naar het oordeel van Arkema c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Arkema deze goederen in beginsel gratis vervangen na retourzending van de goederen. Indien vervangen redelijkerwijs niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, zal Arkema een redelijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever/koper voor een bedrag van ten hoogste de factuurwaarde.

 8. Arkema is nimmer tot verdere schadevergoeding verplicht dan als bepaald in lid g.

 9. Uitgesloten van reclames zijn: kleurafwijkingen t.o.v. reclamemateriaal, afwerkkwaliteit, natuurlijk in het fabricagemateriaal voorkomende kleur- en structuurverschillen alsmede natuurlijk in het materiaal voorkomende andere stoffen.

 

Artikel 13 Garantie

 1. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 2. Uitgesloten van garantie zijn kleurafwijkingen, natuurlijk in het materiaal voorkomende kleur- en structuurverschillen alsmede invloeden van het natuurlijk in het materiaal voorkomende andere stoffen.

 3. Uitgesloten van garantie zijn gevolgen van weersinvloeden en -omstandigheden alsmede veranderingen die in het materiaal ontstaan vanwege de blootstelling aan natuurlijke invloeden.

 4. Uitgesloten van garantie zijn de gevolgen die optreden vanwege de verwerking met andere (hulp)stoffen van de goederen zoals bijvoorbeeld verven, coatings, beitsen, nagels, lijmen, kitten e.d.

 

Artikel 14 Retentierecht

 1. Arkema heeft het recht om goederen van de opdrachtgever/koper die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat de opdrachtgever/koper aan alle (nog te ontstane) financiële verplichtingen aan Arkema heeft voldaan, ook indien financiële verplichtingen zijn ontstaan uit andere transacties van Arkema met opdrachtgever/koper.

 2. Het retentierecht kan niet uitgeoefend worden indien opdrachtgever/koper voldoende zekerheden aan Arkema heeft gesteld, zulks ter beoordeling van Arkema.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

A-Arkema is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan uit enig direct en/of indirect gevolg van:

a- Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.

b- Daden of nalatigheden van de opdrachtgever/koper, zijn ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c- Verwerking van geleverde goederen, met of zonder advies van Arkema.

d- Het nalaten van opdrachtgever om zich ervan te overtuigen en het toetsen of de geleverde goederen gevaar voor de omgeving (zouden kunnen) opleveren.

e- Plaatsing en montage van de geleverde goederen. De zorgplicht voor juiste plaatsing en montage van de goederen ligt bij de opdrachtgever/koper wanneer Arkema de plaatsing of montage niet zelf heeft verzorgd.

f- Als bedoeld in de overige artikelen van deze voorwaarden.

g- Afwijking van het door Arkema aangegeven (indicatie)gewicht van het goed.

B-Arkema is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot de factuurwaarde, voor

schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de

opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Arkema of van hen, die door Arkema

aan het werk zijn gesteld. Zulks onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden en dit artikel.

h- Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Arkema gesloten overeenkomst

jegens de opdrachtgever/koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

i- Arkema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan zaken onder het maaiveld, hieronder inbegrepen ondergrondse (energie)leidingen, opslagen, tanks, riolen etc., alsmede hieruit voortvloeiende milieu- of andere schaden. Opdrachtgever/koper heeft de zorgplicht om zulke schaden te voorkomen.

j- Arkema zal in beginsel niet gehouden zijn aan geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de schuld.

k- Arkema is niet aansprakelijk voor schade afkomstig uit het gebruik van de goederen, dan wel ten gevolge van ongevallen bij het gebruik van de goederen.

 

Artikel 16 Overmacht

a- Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel in Nederland als in het land van herkomst van de materialen, hulpstoffen, grondstoffen, alsmede in landen waardoor of waarover transport plaatsvindt, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Arkema of de opdrachtgever/koper/montage-aannemer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Arkema, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of middelen van Arkema, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor Arkema overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Arkema is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter eigen beoordeling, om de overeenkomst te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 17 Uitgebreid Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Arkema geen volledige betaling inzake enige overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verplichtingen waaronder gehoudenheid tot het vergoeden van rente en kosten heeft ontvangen, danwel betaling van enige deelfactuur heeft ontvangen, blijven door Arkema geleverde goederen het eigendom van Arkema, ongeacht welk moment deze goederen werden geleverd door Arkema, waar de goederen zich ook bevinden. Het eigendomsrecht van Arkema is ook van toepassing op door Arkema geleverde en door Koper doorgeleverde zaken, op welke zaken Koper eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen.

 2. Het is Koper niet toegestaan om zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Arkema (kan komen te) rust(en), te verpanden of anderszins een recht te verlenen aan derden.

 3. Arkema heeft totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden, het recht om de goederen terug te vorderen en onder zich te houden totdat gehele betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever/koper verleent Arkema onvoorwaardelijk toestemming en medewerking om de goederen terug te verkrijgen en zal Arkema (en haar gemachtigden) toegang verlenen om deze bepaling uit te oefenen.

 4. Dit artikel is tevens van toepassing indien de opdrachtgever/koper enige verplichting in de overeenkomst niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling verkeert of heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, wettelijke schuldsanering conform Wet Sanering Natuurlijke Personen aanvraagt en/of heeft verkregen, of beslag op de goederen wordt gelegd.

 5. Opdrachtgever/koper is verplicht om een eventuele beslaglegger, curator, bewindvoerder etc. op de hoogte te stellen welke goederen onder het eigendomsvoorbehoud van Arkema vallen en een mededeling hierover te doen aan Arkema. Nalatigheid hierin vermindert de eigendomsrechten van Arkema geenszins.

 6. Alle daden van beschikking met betrekking tot verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever/koper verboden, voor zolang hij niet aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan.

 7. De bestuurder van een rechtspersoon die beschikking over de goederen in strijd met dit artikel toestaat, zal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Arkema daardoor lijdt.

 

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever/koper op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor ingebreke zijn zonder dat Arkema opdrachtgever/koper schriftelijk ingebreke behoeft te stellen.

 2. Bij enige ingebreke zijn van opdrachtgever/koper heeft Arkema het recht de overeenkomst ogenblikkelijk te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder verdere in-kennisstelling van opdrachtgever/koper en daarbij wordt de vordering op opdrachtgever/koper direct opeisbaar.

 3. Lid b van dit artikel is tevens van toepassing indien opdrachtgever/koper onder omstandigheden als genoemd in lid c van artikel 17 van deze voorwaarden komt te verkeren/zal komen te verkeren alsmede het bedrijf van opdrachtgever/koper wordt overgenomen door een derde of indien het redelijke vermoeden bestaat dat

opdrachtgever/koper zich aan zijn verplichtingen wil onttrekken (zulks ter bepaling van Arkema),

zal de vordering op opdrachtgever/koper onmiddellijk en per direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 19 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden á contant onverlet dat Arkema koper gelegenheid kan geven binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk bevestigd door Arkema anders is overeengekomen.

 2. Arkema is gerechtigd om indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is ontvangen, opdrachtgever/koper 2% rente per maand te berekenen, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij de factuurdatum als startdatum geldt. De rente vervalt vooruit op de eerste dag van de kalendermaand ingaande de maand van de leverdatum.

 3. Arkema kan, doch behoeft de opdrachtgever/koper niet, schriftelijk in gebreke te stellen. De eerste maning, schriftelijk of mondeling, is reeds de ingebrekestelling. Het is Arkema toegestaan om een bedrag van € 15, -- per verzonden aanmaning in rekening te brengen bij koper, welk bedrag jaarlijks verhoogd wordt met gebruikelijke index.

 4. Koper verbeurt bij niet tijdige betaling een direct opeisbare boete van 10% van

het factuurbedrag met een minimum van € 150, --.

 1. Buitengerechtelijke kosten zullen berekend worden naar gangbaar Nederlands tarief, waarbij het tarief van de Orde van Advocaten als richtlijn wordt genomen, danwel naar de Wet wanneer er wettelijke bepalingen van kracht zijn geworden.

Bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken

Ten aanzien van de aanneming van werken zijn eveneens de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

 

 

Artikel 20 Meerwerk

 1. Arkema is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in mindering op de aanneemsom worden gebracht.

 2. Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door Arkema op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd.

 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer-en/of minderwerk, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.

 

Artikel 21 Termijnen

a- Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient Arkema van

de opdrachtgever te hebben ontvangen:

a-alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc.,

b-de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrijwaringen voor Arkema

jegens derden/koper/opdrachtgever

c-Gegevens omtrent juridische aspecten van het werk zoals bijvoorbeeld G-rekeningstelsel e.d.

b- Arkema zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de

bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komend van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouwplaats.

 1. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat.

 2. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 16 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden.

 3. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 22 Derden, organisatie van de bouwplaats, werkzaamheden opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Arkema aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

 2. De opdrachtgever dient op zijn kosten – zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Arkema vergt – te zorgen voor een behoorlijke gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

 3. De regeling van het werk geschiedt door Arkema, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens Arkema aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van Arkema.

 

Artikel 23 Grond- en hulpstoffen, materialen en gereedschappen

 1. De door Arkema voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn.

 2. Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.

 3. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking.

 4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 5. Voor Arkema is een afkeuring van bouwstoffen voor derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O.

 6. Voor de door Arkema voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, etc., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van Arkema, verblijven.

 7. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwenobject waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden.

 

Artikel 24 Aansprakelijkheid

a- Arkema is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijf en/of stagnatieschaden.

 

Artikel 25 Oplevering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Arkema dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen.

 2. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van Arkema kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht.

 3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Arkema niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden.

 

Artikel 26 Eindafrekening

Na oplevering van het werk dient Arkema de eindafrekening in

Deze omvat:

a- De aanneemsom,

b- De veranderingen ontstaan door meer-en/of minderwerk,

c- Veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van deze bepalingen.

 1. Arkema heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag € 500,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdrachtgever ook apart dient te worden betaald.

 2. Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 27 Aansprakelijkheid van Arkema

Arkema is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voorzover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van henzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege Arkema zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft Arkema recht op schadevergoeding.

 

Artikel 28 Onzichtbare zaken onder het maaiveld

 1. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan Arkema te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven. Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van de plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze leidingen of kabels.

 2. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan Arkema wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht de veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich medebrengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden. Onder extra kosten worden ondermeer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, etc.

 4. Arkema sluit uitdrukkelijk uit elke schade uit die voortvloeit vanwege aanwezigheid van of toegebracht ondergrondse (opslag) tanks alsmede aan die tanks verbonden leidingen, in die tanks en/of leidingen aanwezige (brand)stoffen etc. etc. Milieuschade, veroorzaakt vanwege schade aangebracht aan of aanwezigheid van dergelijke tanks- en installaties komen geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Arkema van alle mogelijke claims van welke (derde) partij dan ook.

 

Artikel 29 Toepassingsgebied

a- Alle bepalingen opgenomen in deze ‘bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken’

zijn eveneens van toepassing op alle andere door Arkema uitgevoerde werkzaamheden, voorzover de strekking

van deze bepalingen zich verenigen met de aard van de andere werkzaamheden.

 

Artikel 30 Veiligheid

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige situatie op en rond de bouwplaats en dienovereenkomstig zorg te dragen voor afdoende vluchtroutes e.d.

 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Arkema op de hoogte wordt gesteld van de ter zake geldende veiligheidsregelementen en benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

 3. Opdrachtgever dient Arkema te instrueren over procedures inzake calamiteiten.

 4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat ter beschikking gestelde gereedschappen alsmede (rol)steigers etc. voldoen aan de wettelijke eisen.

 5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het personeel van Arkema op de bouwplaats niet blootgesteld worden aan enig, niet normaal, gevaar als bijvoorbeeld giftige stoffen, gassen en dampen, explosieve en detonabele gassen of atmosferische gesteldheid, hitte, laserlicht, buitensporige energievelden, asbest, radioactiviteit etc.

 6. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het personeel van Arkema in ongewone situaties afdoende persoonlijke middelen ter bescherming van gevaar verstrekt krijgt zoals adembescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, gehoor bescherming en andersoortige letselbeschermingsmiddelen.

 7. Arkema is gerechtigd het werk neer te leggen indien zij van mening is dat haar personeel vanwege opdrachtgevers gedragingen of nalatingen alsmede de gedragingen of nalating vanwege elke andere door of namens opdrachtgever andere partij aanwezig op de bouwplaats totdat de onveilige situatie niet meer aanwezig is. Onder onveilige situatie wordt verstaan elke situatie die niet overeenkomstig artikel lid a t/m f is, alsmede alle andere gevallen waarbij de persoonlijke gezondheid en veiligheid van de werknemers van Arkema niet gewaarborgd zijn.

 8. Arkema is tevens gerechtigd het werk neer te leggen indien de situatie in de omgeving van de bouwplaats haar personeel in gevaar brengt totdat de onveilige situatie niet meer aanwezig is.

 9. Opdrachtgever vergoedt Arkema alle schade, welke voortvloeit uit het bepaalde in leden van dit artikel zoals bijvoorbeeld verliesuren e.d. op basis van de overeengekomen of door Arkema gebruikelijk gehanteerde prijzen.

 10. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding van de zijde van Arkema indien het werk is stilgelegd op grond van artikel 30.

 

Artikel 31 Milieuaspecten

 1. Onder inachtname van milieuaspecten geldt dat Arkema zal zorgdragen voor een wettelijk verantwoorde wijze van verwijdering van afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van het werk vrijkomen.

 2. De kosten van afvalverwijdering vindt plaats tegen een in het handelsverkeer gebruikelijk tarief voor rekening opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor schade, afkomstig uit voor Arkema onvoorzienbare vervuiling van afgevoerd afval.

 4. Arkema heeft het recht, om op kosten van opdrachtgever, afval direct afkomstig van het terrein van opdrachtgever zoals grond, puin e.d., het afval te laten onderzoeken door een terzake deskundige (instantie) ter beoordeling van de juiste afvoerwijze van dat afval.

 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor milieu-verantwoordelijke demontage/verwijdering en afvoer van asbest en asbesthoudende materialen.

 

Artikel 32 Geschillen

a- Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.

b- Onverminderd het bepaalde in lid a van artikel 32 mag voor geschillen inzake veiligheid door Arkema aangaande artikel 30 een ter zake erkende deskundige ingeschakeld.

 

Artikel 33 Plaatsingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever levert de erfgrenzen.

 2. Producten vervaardigd uit natuurlijke producten kunnen gaan werken door weersinvloeden. Hierdoor kunnen (tijdelijk) kieren en scheuren ontstaan, deuren/ramen gaan klemmen.

 3. Verlichting wordt opgeleverd tot aan de stekker. Er worden geen aanpassingen gedaan aan de op de bouwplaats aanwezige elektronische installatie. Opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van een werkend stopcontact.

 4. Veranda’s worden standaard geplaatst met een doorloophoogte van 200cm tot 220 cm.

 5. Facturatie kan in twee gedeeltes plaatsvinden, opgesplitst in levering en montage.

 6. Montagekosten zijn indicatief totdat de situatie ter plekke geobserveerd is. Na observatie kan er nog meerwerk plaatsvinden.

 7. Posten waarop meerwerk kan plaatsvinden; (blijft verrekenbaar)

 • De ondergrond is niet geschikt voor bestratingswerkzaamheden. (zandbed 20

 • De grond waarin gegraven moet worden bevat puin.

 • De grond bevat wortels.

 • De grond bevat restanten van oude bebouwing.

 • De grond bevat (restanten) beplanting.

 • Ontbreken van schone grond verklaring bij graafwerkzaamheden.

 • Ontoegankelijkheid van de bouwplaats.

 • Ondeugdelijke hemelwaterafvoer waarop aangesloten moet worden. (verstopt, onvoldoende diepte)

 • Verkeerd aangeleverde maten/afmetingen.

 1. Indien er zonder overleg met Arkema derden werkza78amheden worden verricht aan door ons geleverde werken vervalt onze garantie op onze werkzaamheden.

 2. Offerte is geldig tot 1 maand na offertedatum.

 3. Zet en drukfouten voorbehouden.

www.arkema-tuinhoutcentrum.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.arkema-tuinhoutcentrum.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren